Personálny leasing

Aké výhody Vám táto služba prináša:

 • možnosť flexibilnej a rýchlej reakcie na meniacu sa potrebu pracovníkov (počet, kvalifikácia, miesto výkonu)
 • úspora času stráveného pri nábore a výbere zamestnancov, pričom výber zamestnancov je realizovaný kvalifikovanými odborníkmi
 • prebratie kompletnej personálnej a mzdovej administratívy za dočasne pridelených zamestnancov
 • vytvorenie dostatočného časového priestoru pre zamestnávateľa pri preverovaní schopností budúceho zamestnanca
 • optimalizácia počtu pracovníkov a na to nadväzujúca úspora mzdových nákladov

Pri personálnom leasingu realizujeme:

 • nábor a výber vhodných kandidátov (databáza uchádzačov, inzercia, Úrady práce a pod.) a prezentácia vybraných uchádzačov klientovi
 • personálnu administratívu spojenú s prijímaním, zmenami a uvoľňovaním zamestnancov (pracovné zmluvy, dohody o dočasnom pridelení zamestnanca, dohody o hmotnej zodpovednosti, dodatky k pracovným zmluvám, dohody o rozviazaní pracovného pomeru, zápočtové listy, a pod.)
 • mzdovú administratívu (výpočet miezd zamestnancov podľa platných právnych noriem a predpisov so spracovaním všetkých zrážok z miezd, platby a výkazníctvo voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, doplnkovým dôchodkovým sporiteľniam a na Daňový úrad, odosielanie miezd na bankové účty zamestnancov, tlač a distribúcia výplatných pások zamestnancom, na žiadosť zamestnanca vystavovanie potvrdení o príjme, vykonávanie ročných zúčtovaní preddavkov na daň z príjmu fyzických osôb a preddavkov na zdravotné poistenie)
 • spracovávanie reportov v dohodnutej štruktúre a periodicite

Pri personálnom leasingu realizujeme užívateľský zamestnávateľ:

 • vedenie dochádzky pridelených zamestnancov
 • školenie a kontrola dodržiavania BOZP
 • poskytovanie ochranných pomôcok (obuv, odev a pod.), ak to vyžaduje prevádzka
 • prideľovanie a kontrola pracovných úloh

 

MK ENTERPRISE

 • Náš cieľ: spokojnosť na všetkých zúčastnených stranách
 • Dlhodobá spolupráca
 • Flexibilita, promptnosť, spoľahlivosť

 

Personálne služby

Naša spoločnosť MK ENTERPRISE sa zaoberá sprostredkovaním práce alebo brigády pre mužov aj ženy od 16 rokov.

Viac info

Personálný lízing

Zabezpečujeme kvalifikovanú pracovnú silu podľa požiadaviek objednávateľa prác a všetci pracovníci absolvovali BOZP školenie.

Viac info

Stavebná činnosť

Realizujme menšie aj väčšie stavebné práce, rekonštrukcie budov (objektov) a priemyselné podlahy.

Viac info

Prepravné služby

Poskytujeme prepravu zamestnancov na miesto výkonu práce, prenájom automobilov a taxi službu našou spoločnosťou MK Car.

Viac info

V rámci stavebnej spoločnosti a pri výrobe priemyselných podláh využívame predovšetkým vlastné pracovné kapacity, overených profesionálov. Materiálovo-technické vybavenie zabezpečujeme prostredníctvom overených a spoľahlivých dodávateľov.     Viac info

 

Open: F9 , Close: ESC